SimpleViewer requires Macromedia Flash.

Get Flash Player

If you have Flash installed, click to view gallery

Soubor digitálních tisků Hoax (2002) si pohrává s prostředím internetu a zároveň s každodenní lidskou

realitou. Hoax je termínem pro tzv. "poplašnou" mailovou zprávu, jejímž cílem je oklamat uživatele. Tato

zpráva šíří mylnou nebo smyšlenou informaci a přináší pouze informační zmatení a dezorientaci.

V souboru jsem propojila fotografický obraz s texty, které se skutečně objevují jako předměty hoaxových

zpráv. A tak vzniká spojení fotografie a textu, který rovněž relativizuje její obsah. Podvědomě se tak

vytvářejí nové souvislosti, vyvstávají pochyby a otázky. Opravdu "Is live beautifful?".

Cyklus digitálních tisků Hoax se dotýká důvěryhodnosti obsahu volně šířených mailových zpráv a zároveň

je využívá ke zpochybnění našich každodenních jistot a přesvědčení. Věříme tomu, co vidíme? Věříme tomu,

co čteme? Věříme tomu, co žijeme?
A set of digital prints Hoax from the year 2002 fools around with the internet world and at the same time

with the daily human reality. Hoax is a title for so-called "startle" from e-mail, whose aim is to dissapoint the

user. This message extends a wrong or invented information and brings only an informative confusion and

disorientation. I connected in the set a photographic image with texts, which really appear as subjects of

hoax messages. And so is forming a connection of photograph and text, which also makes its content

relative. New connections are so subconsciously generated, doubts and questions are arising. Really "Is

life beautiful?".

The cycle of digital prints Hoax is covering a contend trustworthiness of the free extended e-mail

messages and at the same time is it deriving benefit from them to impeachment of our daily securities and

convictions. Do we trust to what we see? Do we trust to what we read? Do we trust to what we live?