MICHAELA THELENOVÁ


Dlouhý výlet na krátkou vzdálenost


Fotografie Michaely Thelenové nenaplňují formální očekávání, která jsou s tímto médiem spojována. Kdybychom na ně kritéria charakteristická pro tento vyjadřovací prostředek přesto uplatnili, mohly by být dokonce považovány za defektní, neúplné či nepřesné. Namísto relativně věrného technického záznamu skutečnosti totiž
její snímky realitu dále fragmentarizují,rozbíjejí a opětovně skládají v nových významových spojeních. Michaela Thelenová v tomto smyslu vlastně není fotografkou (důsledně se vymyká takovému zařazení), nýbrž výtvarnou umělkyní, navíc s výrazným sklonem k flexibilním vyjadřovacím strategiím.

Její přístup odráží nespornou krizi fotografického média, které podobně jako malířství okolo poloviny devatenáctého století ztrácí dominantní postavení v systémech dokumentace, aby ji uvolnilo technologiím dynamického zobrazování (video,televize,internet atd.). Redukce úlohy fotografie v oblasti oficiální společenské vizuální reprezentace přitom souvisí také s její proletarizací. V době, kdy ještě nepostrádala určitou privilegovanost, se jednotlivé snímky stávaly symboly konkrétních historických událostí či sociálních procesů a jako takové predikovaly obecný konsensus. Vývoj a masové rozšíření digitálních fotoaparátů potlačily kodifikační auru, která byla s technickým otiskem skutečnosti spojována, a současně zapříčinily absolutní ztrátu její estetické hodnoty.V této souvislosti je třeba se ptát, kdy bude tradiční prezentace snímků (negativů i pozitivů)definitivně nahrazena digitálními nosiči, jak se to před zhruba patnácti lety stalo se záznamy hudby při přechodu od vinylových desek ke kompaktním diskům.
Fotografii se potom sice vrátí její produkční výlučnost, avšak jako dvojrozměrné technické zobrazovací médium bude zbavena svého původního obsahu.

Michaela Thelenová si tuto probíhající změnu vizuálního paradigmatu dobře uvědomuje a reaguje na ni formou konotačních fotografických sérií,v nichž každý snímek evokuje skutečnosti ležící mimo zobrazovaný rámec. Navazuje tak vlastně na Muybridgeovy experimenty se záznamem pohybu, ovšem lineární, a tedy kauzální způsob vyprávění nahrazuje jakýmsi kubizujícím mnohosměrným matrixem, když vytčeného komunikačního cíle dosahuje řazením do jisté míry abstrahovaných fotografických znaků. V takovém kontextu jednotlivé kompoziční záběry většinou neodkazují k ničenu jinému než k vlastní nejednoznačnosti,přičemž jejich message vystupuje do popředí až v procesu konfrontace s ostatními snímky v dané sérii.


Portrétní rysy jsou na fotografických obrazech Michaely Thelenové důsledně potlačeny, a když už se na nich postava objeví, je vždy přítomna pouze ve znejisťujícím detailu. Architektonické prvky či průhledy do krajiny taktéž nemají jednoznačnou místopisnou relevanci a navíc jsou často kombinovány s textem zdánlivě nesouvisejícím s předkládanou vizuální strukturou. Vyvrcholením takového zacházení s obsahovým i kompozičním schématem jsou potom snímky, které v různých detailech či polocelcích zaznamenávají naprosto banální předměty a situace postrádající jakýkoliv signifikantní význam. Michaela Thelenová tímto neprivilegovaným, zdánlivě nelogickým,avšak navýsost účastným způsobem zobrazování buduje široký prostor inspiračního napětí, neboť do centra pozornosti staví samotný fakt komunikace, či ještě přesněji proces diverzního prolínání veřejných mediálních vjemů do sféry přirozeného světa. Skrze důslednou kategorizaci obrazů a kritiku manipulačního diktátu médií současně nabízí alternativní cestu k vizuální dekonstrukci unifikujících sociálních mechanismů z okrajové a subversivní pozice.

Michaela Thelenová si ve své tvorbě nevšímá exotických destinací ani nesurfuje na vlnách globálního světa, přesto nám, akceptujeme-li roli pozorných diváků, nabízí dlouhá putování. Jsou to výlety do těch míst společné vizuální paměti, která jsou zdánlivě detailně probádaná. Autorka nám však vždy otevírá nové a často riskantní výhledy na stará známá panoramata.


Michal Koleček, text katalogu, 2007

katalog ke stažení (pdf)Michaela Thelenová

"Diskurs je stěží více než zrcadlení určité pravdy, jež se nám rodí před očima, a když nakonec vše může na sebe vzít podobu diskursu, když vše je možno říci a když je možné pronést diskurs o všem, znamená to, že je to možné proto, že se všechny věci po té, kdy projevily a vyměnily si svůj smysl, mohou vrátit do tichého zvnitřnění vědomí o sobě."
Michel Foucault

Proč si myslíte, že získáte Cenu Jindřicha Chalupeckého? A proč si myslíte, že ji nezískáte? Na dvě otázky, které byly v jakési anketě položeny letošním finalistům nejvýznamnější české ceny pro výtvarné umělce, odpověděla Michaela Thelenová stejně: Protože jsem z Ústí nad Labem. V jednoduchosti, ale také zdánlivé nelogičnosti tohoto postoje, se mimoděk projevil princip, který zásadně ovlivňuje charakter umělecké práce autorky. Tímto momentem ovšem není fakt, že Michaela Thelenová působí mimo dominantní střediska současného českého umění, i když problematika vztahů centra a periferie je v jejím uvažování samozřejmě obsažena. Za kruciálního hybatele tvorby této umělkyně lze označit především její schopnost citlivě analyzovat a jasně vyjadřovat podstatu často protikladných diskursů individuální a sociální existence.
Tematicky práce Michaely Thelenové téměř výhradně vychází z mnohoznačné reality post-industriálního regionu severních Čech. S trochou nadsázky lze říci, že autorka opakovaně prosívá svoje zážitky z cest mezi Chomutovem, kde se narodila, a malou "sudetskou" vesničkou v kopcích nad Ústím nad Labem, kde žije. Palčivá intimita jejího přístupu je navíc umocněna častým inspirativním zaměřením do nejbližšího okolí, když se modely pro umělecká díla stávají výseky domácnosti, sousedi či rodinní příslušníci. V hlubokém detailu Thelenová umanutě zabírá části depresivní postkomunistické urbánní krajiny, prolíná deformovanou společenskou strukturu s iluzí konzumního blahobytu, snímá zbytky německé minulosti kraje, manipuluje obraz přírody s lidskou touhou po jejím přetváření, konfrontuje globálnost počítačových sítí s fragmentárností jejích konkrétních účastníků, pokoutně skenuje okraje silnic, kde se mimoděk setkávají prostitutky s pomníčky dopravního násilí.
Autorka ovšem nepřehrabuje tento různorodý, avšak geograficky lokalizovaný materiál, s cílem sestavit jasně definovaný fotografický dokument nebo naopak sociálně vyhraněný vizuální message. Její umělecká strategie je postavena na důsledném sdílení událostí a na vytváření kritického diskursu, a to prostřednictvím hromadění vizuálních prvků. Zvolenou metodou Michaela Thelenová akcentuje princip "diskontinuitní systematičnosti" (M. Foucault), přibližuje se ke sledovanému subjektu z odlišných, zdánlivě nahodilých východisek, relativizuje proces označování a oslabuje schopnost mimetické orientace diváků. Výsledkem takového postupu jsou emotivní fotografické série skládané z jednotlivých snímků, které spolu často kauzálně nesouvisí a brání se tradiční logice. Tyto snímky vedle sebe jednoduše existují, demonstrují svoji nahodilou sounáležitost, lákají diváka, aby se do nich vloupal a ony se potom mohly stát jeho součástí.
Podobně uvolněný a mnohoznačný přístup jako ve sféře obsahového zaměření uplatňuje Michaela Thelenová také v oblasti formy uměleckého díla. Vyjadřovacími prostředky, které převážně využívá, jsou "technické statické obrazy" (V. Flusser) produkované klasickým nebo digitálním fotoaparátem a počítačovými tiskovými technologiemi. Jednoznačně zařadit její tvorbu do teritoria fotografie však rozhodně nelze, neboť se z něho vyčleňuje oslabováním tautologické funkce a skepsí k institutu zastupování. Autorka relativizuje vztah mezi snímkem a jeho referentem, netouží "si prostřednictvím kamery přivlastnit objektivní svět" (S. Sontagová). Postupuje stále stejně jako v jedné ze svých prvních fotografických prací, když rozstříhala stovky záběrů reality na nečitelné detaily a z nich teprve pomocí vosku poskládala podivuhodné vizuální koláže. Formu koláže později Michaela Thelenová nahradila principem sériovosti, aby ještě prohloubila technologickou a logickou diskontinuitu jednotlivých snímků, které se soustředí právě a jenom na autenticitu událostního charakteru sledovaného diskursu.
Fotografické obrazy Michaely Thelenové jsou vyvázány z tradičních vztahů sociálního a kulturního přisvojování. Nelze je pouze číst, nelze se z nich poučit. Je nezbytné s nimi trpělivě být a v jejich sdílení zakusit jedinečnost vlastní existence.

Michal Koleček
, 2004
text ke stažení (pdf)