MICHAELA THELENOVÁ

Works 1992-2014
Works 2015-2018Klasika
Classics

click

2016
digitální tisk
digital print

30 x 40 cm

Na obou stranách Krušných hor připravují hospodyně sváteční sulc. Na obou stranách Krušných hor vycházejí kuchařské knihy představující typická národní jídla. Na obou stranách Krušných hor máme naši / jejich klasiku.

On both sides of the Ore Mountains, housewives are preparing festive brawn. On both sides of the Ore Mountains, cookery books are published, presenting typical national dishes. On both sides of the Ore Mountains, we have our / their classics.

Sudetská reneta
Sudeten Renette

click

2014
digitální tisk
digital print

60 x 90 cm


Na konci světa
At the End of the World

click

2014
digitální tisk
digital print

100 x 200 cm


Od druhé poloviny devadesátých let žiji se svým mužem a dcerou v domě v sudetských Sovoluskách. Od počátku jsem měla potřebu získat informace o historii místa alespoň z materiálů ústeckého archivu, později pak díky člověku, který zde ještě prožil dětství a po válce byl s celou rodinou odsunut do Německa. Celých deset let jsme spolu byli v kontaktu a já jsem se mohla dozvídat o věcech, které v archivu najít nelze. Snažím se pochopit místo, které je mým domovem, vyrovnat se s jeho minulostí a stát se jeho součástí. Často přemítám o lidech, kteří v našem domě žili, jak prožívali v každodenním plynutí času podobné situace, jako já dnes.

Since the mid-nineties I have lived with my husband and daughter in a house in Sovolusky in the Sudetenland. From the moment we moved there, I wanted to find out more about the history of the place. I first went to the archive in Ústí, and then later found a person who had grown up here and was deported to Germany with his entire family after the war. We stayed in contact for ten years and I was able to find out things you can’t find in the archive. I am trying to understand the place which is my home, come to terms with its past, and become part of it. I often wonder about the people who lived in our house, how they experienced similar situations like me, in the daily passage of time.


To se snadno řekne
It’s Easy to Say

click
2012
Projekt pro Fotograf Festival
Project for Fotograf Festival
Prague


Úřední deska, veřejná deska, vývěsní tabule a další podobná pojmenování označují velmi specifické místo, jehož cílem je informovat, sdělit zprávu či oznámení, a to samozřejmě oficiálním jazykem. Pokouším se narušit stereotyp očekávaného příjmu informace a vkládám do tohoto prostoru fotografii zachycující osobní sdělení psané rukou konkrétního člověka. Krátká spojení slov v sobě skrývají něco velmi soukromého a snad i bolestného. Někdo, koho osobně neznáme, nám nechává vzkaz: Je to moje vina, Je mi to moc líto, Udělám to pro tebe. Konfrontace veřejné desky a intimní výpovědi zneklidňuje svojí určitou nečekaností a také přímostí. Obsah vět připomíná situace, které důvěrně známe, a vyvolává asociace spojené s naší individuální zkušeností.

Official bulletin boards and public announcement kiosks are special places intended to provide information, release reports and make announcements, naturally in official language. Here, I attempt to break down the stereotypical expectations of one reading such postings by placing photographs in these spaces which present personal messages, handwritten by some individual. The few words convey something very personal and perhaps even painful. Someone we do not know personally has left us a message: It’s my fault, I’m very sorry, I’ll do it for you. There is an unsettling clash here between the public bulletin board and the unexpected and direct messages. The sentences could be talking about the most intimate details of our own lives, our own experiences.

Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno......
When you return home from work, it will all be nicely tidied up…

click
2010
digitální tisk
digital print

90 x 60 cm


Zajímá mne průzkum a definice domácích systémů a schémat, princip jejich vytváření a hra s jejich určitou
absurditou. Zároveň mne fascinují různé domácí jevy a úkazy, které ve své nenápadnosti často procházejí našimi domovy nezpozorovány. Inspirují mne reálné momenty a situace, které s jemnou nadsázkou rekonstruuji, zveličuji, přeháním a dovádím k hranicím perfekcionismu, nebo naopak dokumentuji konkrétní okamžik poznamenaný dávkou jisté podivnosti či každodenního zázraku. V obou případech balancuji na hranici reálnosti a konstrukce.

I’m interested in exploring the systems and patterns of households, examining how they are created and defined, and playing with the absurdity of it all. I’m also fascinated by various household phenomena which are inconspicuous and often pass unobserved. I am inspired by real moments and situations which I reconstruct with subtle hyperbole, exaggerate and refine to the limits of perfectionism, or to the contrary document a specific moment marked by something strange or miraculous. In both cases, I find myself balanced between reality and invention.

Úvahy manželky
Thoughts for a Wife

click
2008
digitální tisk
digital print

60 x 30 cm

V roce 1979 jsem na půdě starého domu, který koupil můj strýc, našla malou nenápadnou modlitební knížku z konce devatenáctého století. Bylo mi deset let a Československo procházelo procesem normalizace. V té době pro mne tato knížečka představovala cosi magického a zapovězeného a inkoustem vepsaná jména jejích majitelů i jejich dětí (s daty narození a úmrtí) byla pro mne zdrojem přemítání a představ o životě „neznámých lidí“. Pročítala jsem si modlitby vyhrazené pro dané příležitosti a úvahy určené dítěti, manželce či manželovi a představovala jsem si „je“, jak listují v knížce a předčítají si texty. Knížečka pak zůstala zastrčena v knihovně a jen při stěhování či úklidu, kdy se mi dostala do ruky, jsem z ní letmo přečetla pár stránek a zase ji vrátila zpět. A stejně tak v roce 2008, téměř třicet roků od tajemného nálezu, jsem otevřela kapitolu Úvahy manželky. Po těch mnoha letech pro mne nabyl text nových dimenzí. Rady manželce, jak se má chovat, co smí a nesmí, jaký má být její vztah k manželovi, zajisté mohou působit úsměvně a některou ženu mohou dokonce popudit. Já však mezi řádky nacházím něhu a křehkost manželského soužití a ráda se nechám poučit.

In 1979, I found a small inconspicuous prayer book from the late nineteenth century in the attic of an old house purchased by my uncle. I was ten years old and Czechoslovakia was undergoing the process of “normalization”. At the time, this little book represented something magical and forbidden to me, and the names written in ink of the owners and their children (with dates of birth and death) led me to think and reflect upon the lives of these “unknown people”. I read the prayers for particular occasions and the advice for children, wives and husbands and I imagined “them” leafing through the book and reading the texts. Eventually, the book ended up relegated to a bookcase, where I only picked it up when moving or cleaning up. At times like these I might read a few pages and then put it back. Such was the case in 2008, nearly thirty years after my secret discovery, when I opened to the chapter Thoughts for a Wife. After all these years, the text took on a new dimension for me. The advice on how a wife should behave, what she should and shouldn’t do, what her relationship with her husband should be like, could certainly seem laughable and even offensive to some women. However, between the lines I find the tenderness and fragility of married life and am glad to learn.

In Frieden
click
2008
barevná fotografie
colour photography

20 x 15 cm

Náhrobky ze hřbitovů z okolí Ústí nad Labem jsou již téměř nečitelné. Napětí a znejistění se dostaví ve chvíli, kdy si uvědomíme, že vlastně nejsme schopni přesně určit, v jakém jazyce byl text do kamene vytesán.

The gravestones from cemeteries near Ústí nad Labem are nearly illegible. Tension and uncertainty arise when we realize that we are actually unable to clearly determine which language is engraved in the stone.


Na chvíli...
For a While...

click
2007
Projekt pro Artwall
Project for Artwall
Centre for Contemporary Arts
Prague

Zabývám se mechanismem manipulace a ovládání, který funguje v naší mysli jako podvědomý proces. Manipulovat, nebo být manipulován (někým, něčím), touha a potřeba ovládat a ovládnout je součástí našeho myšlení a jednání. Pokouším se zachytit právě ten moment, kdy pomalu a neuvědoměle dochází ke ztrátě svobody a k posunu hranic naší tolerance. Při rozhodování o podobě fotografického obrazu vytrhávám určitá vizuální sdělení z původního obsahového kontextu tak, že si sice ponechávají vztah k původnímu obrazu a jeho tématu, ale přitom svou neurčitostí nabízejí dostatek prostoru pro individuální výklad.

Here I explore the mechanisms of manipulation and control which work in our mind as a subconscious process. To manipulate or be manipulated (by someone or something) and the desire and need to control and dominate is part of our thinking and behavior. I attempt to capture the very moment when freedom is lost, however slowly and unconsciously, and the boundaries of our tolerance shifted. When making decisions about the form of the photographic image, I take the visual message out of its original context by leaving its association to the original image, yet providing enough ambiguity for individual interpretation.

Krajinky
Landscapes

click

2006 / 2007
tisk na banner

print on banner
100 x 133 cm

Žiji se svou rodinou v malé vesnici nad Ústím nad Labem a téměř každý den, již osmnáct let sjíždím z kopců dolů do údolí. Pozoruji město a jeho výrazné i pomalé a nenápadné změny. Monitoruji město jako celek a zároveň sleduji jeho konkrétní menší části. Zajímá mne: město jako součást krajiny, město jako organismus, paměť a struktura města, změny krajiny, proces lidské intervence do krajiny. V souvislosti s lokalitou severních Čech se dále soustřeďuji na otázky koexistence industriálních aglomerací a obytných čtvrtí, změny krajiny vlivem průmyslových aktivit, rozvoj nových příměstských oblastí (satelitních měst), propojení těchto satelitních měst s původní zástavbou.

I live with my family in a small village above Ústí nad Labem and nearly every day for the past eighteen years I have gone down the hill into the valley. I have observed the city and all its changes, some major, some slow and some inconspicuous. I monitor the city as a whole and also its different neighborhoods. I am interested in the city as a part of the landscape, as an organism, the memory and structure of the city, the changes in the landscape, the process of human intervention in the landscape. With respect to our location in North Bohemia, I also focus on questions of co-existence between industrial agglomerations and residential neighborhoods, changes in the landscape due to industrial activities, the development of new suburban areas (satellite cities), and the integration of these new satellite cities with the historical center.

Geist und Schönheit
click
2006
digitální tisk
digital print
140 x 100 cm

Soubor digitálních tisků Geist und Schönheit přímočaře čerpá z estetiky německých propagandistických časopisů třicátých let dvacátého století oslavujících dokonalost lidského těla a krásu ducha. Forma zůstává jakoby zachována, avšak primární ideologický smysl je jemně karikován. Spojení vizuálně posunutého obsahu původního fotografického obrazu s dobovým heslem nabízí široké možnosti interpretace. I přes lehkou nadsázku a vtip ovšem zůstává určité nadčasové znepokojení. Podstatnou roli zde hraje i fakt, že žiji v bývalé německé vesnici a snímky byly pořizovány v prostředí obývaném před
druhou světovou válkou Němci.

Geist und Schönheit directly draws from the esthetic of German propaganda magazines from the 1930s celebrating the perfection of the human body and the beauty of spirit. The form is essentially preserved, but the primary ideological sense is subtly caricatured. The combination of the visually-shifted content of the original photographic image with the period slogan offers a wide range of interpretation. Despite the slight exaggeration and humor, there remains a certain timeless disconcertedness. A major role here is also played by the fact that I live in a former German village and the photos were taken in an environment populated by Germans before the Second World War.


O svobodě
About Freedom

click
2005 / 2006

barevná fotografie
colour photography
18,5 x 24 cm

Představa o svobodě je velice individuální a její hranice velmi tenká. Pokouším se toto naznačit obrazem, který je zastaveným okamžikem nebo může být počátkem příběhu v naší mysli. Tím, že jen naznačuji, vnáším neklid, obavy, tušení. Upracovaná, špinavá ruka na saténovém spodním prádle, opuštěný kůň, prázdná obrazovka zářící do tmy, sníh potřísněný krví… Uvědomuji si, že interpretační šíře je v tomto případě opravdu široká.

The concept of freedom is a very individual thing with vague boundaries. I attempt to imply this with images which are frozen moments in time, perhaps the beginning of a story in our minds. By merely hinting at things, there is unease, apprehension and foreboding. A dirty work-worn hand on satin undergarments, an abandoned horse, a blank screen glowing in the darkness, snow splattered with blood… I realize that the interpretational breadth in this case is truly broad.


Osobní webové okno
Personal Web Window

click
2005
instalace ve veřejném prostoru
installation in public space


Krajiny
Landscapes

click
2005

digitální tisk
digital print
45 x 60 cm


Cyklus Krajiny s nadsázkou koketuje s krajinářskou fotografií. Tedy motivem fotografie je skutečně krajina, ovšem ne krajina vyfotografovaná přímo, ale snímek krajiny na monitoru počítače, snímek krajiny zapojený do webové stránky. Já jakožto „fotograf-krajinář“ tedy uskutečním tento proces: 1. vyfotografuji reálnou krajinu digitálním fotoaparátem, 2. přenesu záznam do počítače a upravím ho, 3. vytvořím webovou stránku, do které vsadím snímek, 4. naprogramuji stránku (otevření příslušného okna po načtení stránky), převedu fotografii do prostředí internetu, 5. opět přefotografuji tuto stránku přímo z monitoru a převedu tedy internetovou formu zpět do fotografie. Zajímá mne krkolomná a v podstatě nesmyslná hra s různými technologiemi a jejich rovněž nesmyslná aplikace, kdy se ztrácí jejich praktické využití a jsou upotřebeny ke zcela k jiným účelům, než byly původně vytvořeny. Vzniká tak úsměvné zmatení něčeho zcela technicky dokonalého a přesného. Notoricky známé internetové „okno“, které je za normální situace zdrojem nějaké informace, povyšuji na nepostradatelnou součást webové stránky – nyní už krajiny. A tak se neotevírá „okno“, ale „měsíc“, „mrak“ nebo „jezero“.

The Landscapes cycle hyperbolically flirts with landscape photography. Landscapes are actually the photographic motif, but not the landscapes photographed directly, landscapes on a computer monitor, landscape photographed from on a website. As a “landscape photographer” I carry out the following process: 1. I photograph a real landscape with a digital camera, 2. I transfer the image to a computer and alter it, 3. I create a website where I place the image, 4. I program the page so that the particular window opens when the page loads, putting the photograph on the Internet, 5. I photograph this page directly from the monitor, converting the Internet form of the image back into photography. I’m interested in playing with various technologies in complicated and essentially meaningless ways, and applying these technologies in absurd manners which have little to do with the practical purposes for which they were originally created. This results in the humorous confusion of something which is technically perfect and precise. We are all quite familiar with internet “windows”, normally the source of information and indispensable components of websites, but now landscapes. Instead of a “window” opening, you get the moon, or a cloud, or a lake.


Message
click
2004 / 2005

digitální tisk na banner
digital print on banner
70 x 100 cm


Všichni uživatelé internetu přivykli na přítomnost dialogových oken, která ohlašují problémy či chyby, upozorňují na komplikace nebo varují před nebezpečím. Pokusila jsem se tento stereotyp narušit jemným, poetickým zásahem, když jsem do těchto dialogových oken vsadila úryvky ze středověké milostné poezie. Vzniklo tak neočekávané spojení chladné, přesné technologie s něžným, lyrickým textem.

All Internet users have become accustomed to dialogue windows which report problems or errors, point out complications or warn against danger. I have attempted to shake up this stereotype with a subtle, poetic intervention by placing excerpts from medieval love poems into these dialogue windows. The result is the unexpected union of cold, precise technology and tender, lyrical text.


Poezie
Poetry

click
2003 / 2004
digitální tisk
digital prints
variabilní velikost
variability sizeTrička
T-shirts

click
2003
digitální tisk na banner
digital print on banner
59 x 42 cm


Trička reflektují období, kdy jsou děti fascinovány oblečením s různými nápisy, přičemž mnohdy ani netuší, co texty znamenají. Sledovala jsem u své dcery a jejích spolužaček, jak jsou schopné zcela nezáměrně poskládat, co je na tričku a na přívěšku, jakým způsobem nevědomky propojují novodobé slogany a nápisy s tradičními symboly. Symbol srdce se ocitá nad nápisem Devil, Panenka Marie je v sousedství Kid’s Club Girl.

T-shirts reflects a period where children are fascinated by clothing printed with various inscriptions, while they oftentimes have no idea what the words mean. I have seen how my daughter and her classmates are capable of unintentionally juxtaposing their pendants with T-shirt inscriptions, unwittingly combining contemporary slogans with traditional symbols. A heart is found over the inscription “Devil”, the Virgin Mary is right next to “Kid’s Club Girl”.


Satelit
Satelite

click click
2002 / 2003
barevná fotografie
colour photography
30 x 81 cm


Cyklus představuje celkem osm diptychů. Každý diptych je tvořen originálním satelitním snímkem staženým z internetu a dále jakousi „podomácku“ vyrobenou a záměrně naivní imitací tohoto originálu. V prvním plánu jsou vnímány dva podobné záběry vedle sebe, postupně jsou pak dekódovány rozdíly a objevena jasná a přímočará hra s realitou: Socha svobody z dětských hracích kostek, Aljaška ze syrového masa a nití, Etna z umělé kožešiny a vaty atd. Makrosvět a mikrosvět se střetává, snímek pořízený z družice a fotografie, která vznikla doma v kuchyni, s sebou nesou zdánlivě rovnocennou informaci. Přes jistou úsměvnost a laciný vtip, podpořený způsobem a formou, jak byly „domácí“ satelity zkonstruovány, dostavuje se určité napětí a nejistota. Naivní hra s dokonalou technologií navozuje pochybnosti o pravdivosti naší interpretace informací přijímaných z médií. Co je skutečnost a co je fikce? Kde je hranice pravdivosti a rovněž tolerance k jejímu racionálnímu vnímání? Cyklus digitálních tisků Satelit se s jemnou a vtipnou nadsázkou dotýká naší důvěry ve fotografické médium a jeho schopnosti manipulovat našimi představami o skutečnosti.

This cycle presents a total of eight diptychs. Each diptych consists of a satellite image downloaded from the Internet and a “homemade” and intentionally naďve imitation of the original. In the first diptych, the two shots are relatively similar. As the cycle progresses however, differences arise and we clearly begin to see a game being played with reality: the Statue of Liberty built from children’s building blocks, Alaska made of raw meat and yarn, Mt. Aetna made of faux fur and cotton etc. The macro and the micro worlds collide, an image taken from a satellite and a photograph taken at home in the kitchen present seemingly equally valuable information. In spite of the cheap humor and laughable way in which the “homemade” satellite images are constructed, a certain tension and uncertainty is introduced. The naďve game with powerful technology brings about some doubts about the truthfulness of our interpretation of information received from the media. What is reality and what is fiction? Where is the boundary of truth and also tolerance for its rational perception? Satellite uses subtle and humorous exaggeration to address our faith in the photographic medium and its ability to manipulate our concepts of reality.


Hoax
click
2002

digitální tisk
digital print
38 x 100 cm


Soubor digitálních tisků Hoax si pohrává s prostředím internetu a zároveň s každodenní lidskou realitou. Hoax je termínem pro tzv. „poplašnou“ zprávu, jejímž cílem je oklamat uživatele. Tato zpráva šíří mylnou nebo smyšlenou informaci a přináší pouze informační zmatení. Propojila jsem fotografický obraz s texty,
které se skutečně objevují jako předměty hoaxových zpráv. Vzniklo tedy spojení fotografie a textu, který relativizuje její obsah. Podvědomě se tak vytvářejí nové souvislosti, vyvstávají pochyby a otázky. Cyklus digitálních tisků Hoax se dotýká důvěryhodnosti obsahu volně šířených zpráv a zároveň je využívá ke zpochybnění našich každodenních jistot a přesvědčení. Věříme tomu, co vidíme? Věříme tomu, co čteme? Věříme tomu, co žijeme?

This collection of digital prints plays with the environment of the Internet as well as with everyday human reality. A hoax is a humorous or malicious deception, a false alarm which spreads misinformation and brings about nothing but confusion. Here, I have combined images with texts taken from actual hoaxes. This combination relativizes the content of the photographs. Subconsciously, new contexts are created leading to doubts and questions. The Hoax cycle of digital prints addresses the content credibility of widely circulated reports and also challenges our everyday certainties and convictions. Do we believe what we see? Do we believe what we read? Do we believe what we experience?


Sladkobolně
Sweet Sorrow

click
2002
barevná fotografie
colour photography
30 x 45 cm


Pomocí různých atributů typických pro určité údobí lidského života se snažím postihnout toto období „sladkobolného“ přerodu dítěte v dospívajícího člověka. Inspirací je mi moje dcera a vše, co ji obklopuje.

By using certain attributes typical for certain periods of human life, I attempt to capture that time of “sweet sorrow” when childhood gives way to adolescence. Here, I was inspired by my daughter and everything around her.


let
Trip

0
2001 / 2002
barevná fotografie
colour photography
20 x 45 cmCesta
Journey

click
2001 / 2002

barevná fotografie
colour photography
100 x 100 cmO nevinnosti
Of Innocence

click
2001 / 2002

barevná fotografie
colour photography
30 x 85 cm


V mé fotografické tvorbě se prolínají dvě linie, které se ovšem vzájemně nevylučují, naopak spolu velice úzce souvisejí. První rovina je spíše osobní a intimní, je jistou soukromou výpovědí transformovanou do obecnějších významů a souvislostí. Ve druhé rovině se pro mne konkrétní zážitek nebo zkušenost stává možností pojmenovat a dešifrovat univerzálnější zákonitosti. Tyto momenty se střetávají právě v souboru O nevinnosti.

There are two themes in my photographic work which of course are not mutually exclusive, to the contrary they are very closely related. The first dimension is rather personal and intimate, it is a certain private response transformed into more general meanings and contexts. The second is when a particular experience becomes an opportunity for me to name and decipher universal laws. It is precisely these moments which collide in the collection Of Innocence.


Legenda
Legend

click
2001

digitální tisk
digital print
20 x 28 cm


Text první staroslověnské legendy o svatém Václavu jsem přepsala formou SMS zpráv. Tento v podstatě nesmyslný proces je konfrontací sdělení původního historického textu a současných komunikačních technologií, konfrontací lineárního textu s obrazem technickým. Historicky a duchovně významný text se stává součástí běžně používané masové komunikace pomocí mobilního telefonu a vstupuje do současnosti s jistou naléhavostí svých sdělení.

The text of the first old Slavonic legend of St. Wenceslas has been rewritten in the form of an SMS message. This essentially absurd process is a confrontation between the message of an original historical text and contemporary communication technology, a confrontation between linear text and technical image. The historical and spiritually significant text becomes part of commonly used mass communication through a mobile telephone and enters the present with a sense of urgency for its message.


New Fashion
click
2001

černobílá fotografie
black & white photography
25 x 45 cm


Cedulky s oděvní značkou, kterými demonstrujeme skutečnost, že nosíme právě to konkrétní značkové oblečení, nebo vyjadřujeme příslušnost k určité sociální skupině, jsem nahradila informacemi prozrazujícími naše bolestná traumata a problémy.

Labels of clothing brands which demonstrate the fact that we wear a specific brand of clothing or express our membership in a certain social group have been replaced with information divulging painful personal trauma and problems.


Víkend
Weekend

click
2001

barevná fotografie
colour photography
20 x 45 cmMěsta
Cities

click
2001

barevná fotografie
colour photography
60 x 140 cmŽeny
Women

click
2001

digitální tisk
digital print
150 x 55 cm

V roce 1996 naše rodina zakoupila bývalý sudetský statek nedaleko Ústí nad Labem. Přestože jsem v Ústí nad Labem žila již od roku 1987, přesun na vesnici pro mne znamenal (mimo jiné) začátek objevování okolních vesnic a všech zapadlých příhraničních koutů. Zároveň jsem v dané době jezdila za svými rodiči do Chomutova a absolvovala cestu nehostinnou krajinou kolem severočeské hnědouhelné pánve. Na svých putováních jsem často vídala siluety žen – prostitutek postávajících na kraji silnice a čekajících na svého zákazníka. Začala jsem si ženy fotit jako tichý pozorovatel, z dálky, teleobjektivem. Nechtěla jsem ovšem vytvářet nějaký kritický dokument zabývající se problematikou prostituce. Zajímaly mne ženy jako bytosti, které mají své rodiče, děti a partnery a díky souhře okolností ve svém životě dělají to, co dělají.

In 1996 our family bought a former Sudeten farmhouse not far from Ústí nad Labem. Even though I had lived in Ústí nad Labem since 1987, the move to the village meant the beginning of discovery for me of the surrounding villages and all the out-of the way places along the border. At that time, I also often visited my parents in Chomutov, making the trip through the inhospitable landscape around the North Bohemian brown coal basin. On my travels I often saw the silhouettes of women – prostitutes standing on the edge of the road and waiting for a customer. I began to photograph the women as a silent observer, from a distance with a telephoto lens. It was not my desire to create some kind of critical document dealing with the problem of prostitution. I was interested in the women as beings, who have their own parents, children and partners, and who, because of the particular circumstances in their lives, do what they do.


Hvězdy mého domova
Stars of my Home

click
2000
barevná fotografie
colour photography
30 x 45 cmSvětlo
Light

click
2000
barevná fotografie
colour photography
30 x 45 cmHroby
Graves

click
2000

černobílá fotografie
black & white photography
30 x 45 cm


Své dětství jsem prožila v severočeském Chomutově. V té době jsem nejprve nechápala, proč část chomutovského hřbitova tvoří opuštěné hroby se zbytky německých nápisů. Až z povídání s babičkou jsem se dozvěděla o poválečném dění v Chomutově a pochopila to, co mi má dětská mysl tehdy umožňovala. Od té doby jsem navštívila v oblasti severočeského regionu mnoho hřbitovů a malých venkovských hřbitůvků a často se mi v té souvislosti vybavila vzpomínka na rodné město a na kladení si otázek, které od té doby samozřejmě nalezly mnoho (často bolestných) odpovědí. Soubor fotografií Hroby zobrazuje torza hrobů sudetských hřbitovů. Není již zřejmé, kdo je zde pochován, někdy je hrob tak nenápadný, že jeho přítomnost jen tušíme.

I spent my childhood in the North Bohemian city of Chomutov. At that time, I didn’t understand why part of the Chomutov cemetery had abandoned graves with the remnants of German gravestones. It was only after talking with my grandmother that I learned about what had happened after the war in Chomutov, at least as far as my child’s mind allowed me to understand. Since then, I have visited many cemeteries and small rural graveyards in the North Bohemian region and often this has reminded me of my native city and the questions I had asked, which of course have since then been answered in many (often painful) ways. This collection of photographs shows the torsos of graves in Sudeten cemeteries. It is no longer clear who is buried here, sometimes a grave is so inconspicuous that we are hardly sure it is even there.


U fotografa
By Photographer

click
1999
tisk na plátně
print on canvas
20 x 14 cm

Jedná se o výřezy ze starých fotografií, výřezy nohou a rukou s určitými gesty, která pouze naznačují danou situaci. Zdrojem jsou staré školní fotografie z rodinného archivu, které zachycují také například moji prababičku nebo babičku. Divák má před sebou rozehranou situaci, ale není mu předestřen celek, takže jeho výklady a představy se postupně konstruují na základě jistého schématu. Dalším přítomným prvkem je určitá hra mezi fotografem a fotografovaným, jistý náznak manipulace.

These are cutouts from old photographs, cutouts of legs and arms with certain gestures indicating particular situations. The photographs are school pictures taken from the family albums and some of them depict also my great-grandmother and grandmother. The viewer is presented with part of a situation which must be interpreted and gradually constructed based on a certain schematic. Another element present is the game between the photographer and the subject, certain hints of manipulation.


Volba
Choice

click click

1999
barevná fotografie
colour photography
30 x 40 cmHračky
Toys

click

1997
barevná fotografie
colour photography
30 x 45 cm


Zažívám vždy velmi zvláštní, nepříjemný a obavami naplněný pocit, když pozoruji dětskou ruku, která si hraje s dětskou hračkou v podobě zbraně, když míří tou krásnou barevnou pistolkou na něco nebo na někoho. V tu chvíli je to pro dítě hra. Co asi v daný moment prožívá?

I always experience a very strange and unpleasant feeling full of dread when I see a child’s hand holding a toy weapon, some beautifully colored pistol aimed at something or someone. At that particular moment, it may seem like a game but what is the child experiencing?


Oblékání
Clothing

click

1996
barevná fotografie
colour photography
70 x 100 cm


Velkoformátové fotografie představují pohled dítěte, které je oblékáno matkou. Je to pohled vzhůru směrem k otvoru šatiček, pohled, který se denně opakuje a doprovází velice intimní a snad až rituální proces mezi matkou a dítětem. Dítě oddaně vztahuje své ruce a matka trpělivě obléká. Navíc naddimenzovaný fotografický obraz již není jen průhledem skrze část oblečení, ale stává se pomyslným průchodem někam dále, symbolem směřování nebo přerodu.

Large-format photographs representing the view of a child being dressed by her mother. It is the view looking up towards the opening of dresses, a view which is repeated daily and accompanied by a very intimate and even ritual process between mother and child. The child submissively stretches her arms up and the mother patiently dresses. Moreover, the oversized photographic image is no longer just a window through a piece of clothing, but an imaginary window leading somewhere further, a symbol of direction or rebirth.


Šatičky
Dresses

click
1996
textil, sádra
textiles, plaster

výška cca 40 cm / height roughly

černobílá fotografie, pauzovací papír
black & white photography, tracing paper

40 × 60 cm


Objekty i fotografie se úzce dotýkají lidské paměti, matných vzpomínek na dětství, jsou záznamem toho, co bylo a již není. Sádrové šatičky jsou křehkou skořápkou po těle, které vyrostlo, stávají se pamětí, vzpomínkou na někoho, kdo už je fyzicky zcela jiným člověkem. Černobílé fotografie jsou pokryty několika listy průsvitného pauzovacího papíru, jenž symbolicky představuje vrstvy času a postupného zapomínání či opětovného vybavování si zasutých momentů.

Objects and photographs are closely related to human memory, the foggy recollections of childhood, they are a record of what was and is no longer. Plaster dresses are the fragile shells of a body which has grown, become a memory of someone who is physically an entirely different person. Black and white photographs are covered by several layers of tracing paper, symbolically representing layers of time and the gradual forgetting or sudden recollection of bygone moments.

Jizva
Scar

click
1996
fotografická instalace
photo installation

400 cm


Fotografická instalace vychází z detailu jizvy mé tehdy dvouleté dcery. Jizva konkrétního, navíc blízkého člověka se pro mne stala jakýmsi symbolem individuálního utrpení, které jsem namnožila a tímto způsobem se pokusila do určité míry zobecnit. Instalace respektovala sakrální prostor, avšak neměla primárně reflektovat Kristovo utrpení.

This photo installation is based on a close-up of my daughter’s scar when she was two years old. The scar of a specific person, moreover one who was close to me, became a kind of symbol of individual suffering which I reproduced and to a certain degree attempted to generalize in this manner. The installation respected sacred space, but was not primarily intended to reflect Christ’s suffering.


Pupečník
Umbilical Cord

click
1996
fotografická instalace
photo installation


Z namnožené fotografie pupečníku jsem vytvářela nekonečný pupečník. Instalace pro mne představovala symbol spojení dítě - matka, matka - matka matky, matka matky - a její matka atd.


Autoportrét
Self-portrait

click
1994
černobílá fotografie
black & white photography

23,5 × 15 cm


Několik autoportrétů působí velmi podobně, ovšem je zřejmé, že každá fotografie je nějakým způsobem upravená, byl do ní proveden zásah, který jemně a často velmi nenápadně pozměnil původní identitu. Tento zásah je navíc zcela neprofesionální a je proveden tužkou, ovšem snaží se působit co nejvěrněji. Fotografie vznikly v roce 1994 a první verze programu Adobe Photoshop pro operační systém Microsoft Windows byla vydána v roce 1996.

Several self-portraits appear very similar, although it is obvious that each photograph has been altered in some way to subtly change the original identity. These alterations are even fairly unprofessional and done in pencil, although they do attempt to look as realistic as possible. The photographs were taken in 1994 while the first version of the Adobe Photoshop program for Microsoft Windows came out in 1996.


Kruh
Circle

click
1992
instalace, kresby, fotografie
installation, drawing, photography


Variabilní instalace Kruh je tvořena fotografiemi a kresbami, které nahlížejí princip kruhu ve všech možných rovinách (cyklus lidského života, přírodní jevy a tvary, rostliny, lidské tělo, vesmír, pohyb atd.).

Circle is a variable installation consisting of photographs and drawings which examine the principle of the circle in all possible planes (the cycle of human life, natural phenomena and forms, plants, the human body, the universe, movement etc.).